Bornholms Middelaldercenters Vennekreds

Generalforsamling 05.02.2017.      Deltagere incl. Bestyrelsen 27

Referat.

Ad. 1 Valg af stemmetællere
Bjørn Ø. Thomsen og Erik Egebro vælges.

Ad. 2 Valg af dirigent
Helle Pfeiffer vælges.

Ad. 3 Valg af referent
Niels Larsen vælges.

Helle erklærer generalforsamlingen lovligt indvarslet, og giver ordet til Lone Hansen.

Ad. 4 Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af denne
Lone fremlægger bestyrelsens beretning. Den har fokus på:

Kurser. Der inviteres til at komme med relevante ønsker. Man er også velkommen til at byde ind med undervisning, hvis man gerne vil dele sin viden med andre.

Medlemslørdage. De har været godt besøgt. Der er forhåbninger om at vi får bedre værkstedsforhold.

Påsken var god. Vennekredsen var aktive i Stegers og Folkestue.

Bornholmerdagene var gode og de gentages. Vennekredsen var aktive og havde lavet en lille lejr udenfor pallisaden.

Lone overlader ordet til Birgitte S. Hansen vedr. træffet.

Birgitte kan fortælle om et træf der vokser, og om hvad træfgruppen går og nørkler med. Det kan være rep af telte, vand på pladsen, op og nedtagning af telte osv.

Gruppen starter snart op med planlægning af det kommende træf, og Birgitte efterlyser medlemmer der kunne tænke sig at være en del af gruppen. Det er vigtigt i forhold til fremtidssikring af træffet.

Så tager Lone ordet igen og fortsætter beretningen.

Rollespilsugen nævnes. Der er ikke længere behov for, at Vennekredsen er så aktive i efterårsferien.

Afslutningsfesten. Vores traditionelle afslutningsfest og papegøjeskydningen rykkes af praktiske grunde til foråret og bliver en opstartsfest. Det bliver sidste weekend i maj i forbindelse med Bornholmerdagene.

Julemarkedet på Stormandsgården var igen i år en rigtig god aktivitet. Der var mange boder, og mange gæster. Det var kortet ned til en enkelt dag, da vi i ikke havde Born Pro og Centret at trække på.

Medlemstal: Vi har ca. 250 medlemmer.

Sponsorer.  Vi har fået 2 nye sponsorer, det er Rønne Revision og Bornholms Brand.

Lone fortæller videre om bestyrelsens arbejde og fokuspunkter. Hun nævner arbejdsgrupperne: træfgruppen, Julemarkedsgruppen, Herolden. Her fortæller Bjørn lidt om bladets økonomi, diskuterer om der stadig er behov for bladet osv.

Derudover meddeler han, at han trækker sig som redaktør efter marts-nummeret. Det samme gør Ole Boyer. Martin Holm og Tove Skovgaard har meldt sig som efterfølgere. Lars Hansen overtager arbejdet med hjemmesiden efter Ole.

Bjørn fortæller, at det er svært at få medlemmerne til at komme med indlæg til bladet. Han gør opmærksom på, at alle indlæg er velkomne.

Tilbage til Lone.

Lone takker Bjørn og Ole for en fantastisk indsats med hh. Herold og hjemmeside.

Vennekredsen lægger anslået min. 4 årsværk om året på BMC.

Bestyrelsen arbejder løbende i dialog med Centrets bestyrelse omkring formen på samarbejdet.

Beretningen godkendes uden bemærkninger.

Ad. 5 Regnskabsaflæggelse
Kasserer Heidi Beckmann fremlægger regnskabet. Det ser stabilt ud over en årrække. Træffet balancerer, hvilket er efter hensigten. Der er stadig luft i budgettet til flere kurser.

Regnskabet godkendt.

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, med udgangspunkt i vores økonomi, at kontingentet fortsætter uændret.

Godkendes.

Ad. 7 Godkendelse af budget
Lone fremlægger budgettet til godkendelse. Budgettet er lavet med udgangspunkt i regnskabet for 2016 og forventningerne til 2017. Ændring i budgettet for træffet skyldes en mere præcis opgørelsesmetode. Luft i budgettet for kurser, kom gerne med forslag.

Godkendes.

Ad. 8 Forelæggelse af det kommende års aktiviteter
Aktiviteter for det kommende år v. Lone. Aktivitetsplan omdelt på generalforsamlingen.

Vi har en invitation fra Burgenda, til at komme og se deres sted og høre om deres arbejde. Det er den 19. marts på adr. Rahbækkevej 17 i Rønne.

Centret har lavet en oversigt over hvad de gerne vil have hjælp til. Der er meget forskelligartede ønsker. Listen lægges på hjemmesiden og i Facebookgruppen.

Ad. 9 Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår, at vi i§7 ændrer antallet 5 – 10, til minimum 5

Vedtages.

Ad. 10 Indkomne forslag
Der er lavet en projektbeskrivelse, der beskriver formålet med træffet. Beskrivelsen anvendes i forbindelse med f. eks. ansøgninger mm.

Generalforsamlingen bifalder projektbeskrivelsen.

Ad. 11 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg
Heidi Beckmann, Bo Larsen, Dorit Ehbrecht er på valg. Alle genvælges.

Hans Larsen overtager som suppleant Ole Boyers plads i bestyrelsen frem til næste valg.

Marlene Lehmann nyvælges til bestyrelsen.

Bamse trækker sig som suppleant. Mona D. Andersen og Grethe Madsen nyvælges som suppleanter.

Ad. 12 Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Overlund Sørensen modtager genvalg som revisor.

Der mangler suppleant til revisoren.

Ad. 13 Eventuelt
Helle P. arbejder på at etablere et kurveflet kursus.

Grethe udskyder start madkurset til 1. marts. Hun mangler dog endelig aftale med Multihuset i Østerlars, samt 2 deltagere mere på kurset.

Bestyrelsen efterlyser en kontaktperson til Multihuset i Østerlars. Lone Kjeldsen melder sig.

Share: