Formanden Lone Schræddergaard Hansen byder velkommen til en velbesøgt generalforsamling.

Ad 1.                  Erik Egebro og Helle Pfeiffer vælges som stemmetællere.

Ad 2                   Martin Holm vælges som dirigent. Martin gør opmærksom på, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 3                   Niels Larsen vælges som referent.

Ad 4                   Bestyrelsens beretning.

                           Lone gennemgår de aktiviteter der har været henover året.

Foreningens kurser har været gode, og der har været god tilslutning. Et enkelt kursus er blevet udskudt pga. for få tilmeldte.

Lone opfordrer medlemmer der har noget relateret at undervise i, melder sig til at holde et kursus. Undervisere får et honorar på 500 kr.

Medlemslørdagene har også fungeret godt. Især blev kirkerundturen med Bjørn fremhævet.

Der har været afholdt arbejdsdage, hvor medlemmerne under ledelse af Lars Madsen fik tjæret en stor del af bygningerne.

Der er også indrettet lagerrum og bygget reoler mm. til vores udstyr nede på Multihuset i Østerlars. Dette arbejde blev koordineret af Bo Larsen.

Sy aftenerne har ikke haft den store tilslutning. Helle kan evt. fremover fordele sin tid på medlemslørdagene, hvor man så kan komme og få hjælp og vejledning til dragtsyning.

Påsken var i år anderledes, da Middelaldercentret ikke havde normalt åbent. Der var grupper der blev vist rundt, men der var generelt for lidt tid til kontakt til publikum. Men de medlemmer der var med, havde det hyggeligt med fælles spisning og snak.

Bornholmerdagene fungerede godt.

Birgitte fortæller om træffet i 17, om de erfaringer der var derfra, evalueringer og forslag til ændringer i 18. Generelt har der været positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Træffet i 18 ser ud til at få de samme rammer som i 17.

Efterårsferien havde et anderledes indhold, da rollespilsugen var aflyst pga. for få tilmeldinger. Så det var bare almindelig middelalder.

Julemarkedet havde færre besøgende. Men var alligevel hyggeligt. Måske er der for mange andre markeder. Måske skal vi overveje at flytte markedet. Markedet gav et lille overskud på kaffesalg og tombola.

Der har været en lille nedgang i antallet af medlemsskaber. Men der er kommet flere familiemedlemsskaber, så der har alligevel været en fremgang på ca. 50 medlemmer.

Der var en stor tak til alle der hen over året har været med til at sponsorere Vennekredsens aktiviteter.

Fra bestyrelsesmøderne, blev der fortalt om, at de for største delens vedkommende består af løbende praktiske opgaver i forhold til aktiviteterne. Og større koordinerende opgaver i forhold til samarbejdet med Middelaldercentret.

Lone var kort inde på, at der i det forløbne år havde været nogle problemer i forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen har valgt at løse problemerne internt og lukker sagen.

Martin fortæller lidt om den nye form på Herolden som årsskrift. Han vil i forhold til indhold gerne inddrage Middelaldercentret. Evt. med nogle studiesteder og lignende, for at få relevant indhold til bladet.

Vores Facebook og vores hjemmeside går godt. Der er mange følgere begge steder.

Systuen udfører et kæmpe arbejde med at vedligehold Middelaldercentrets dragter. Der er en opfordring til alle om, at fremstille egne dragter, da de dragter Middelaldercentret har til udlån efterhånden er så slidte, at man gerne vil skåne dem mest muligt.

Beretningen godkendes.

Ad 5                   Heidi gennemgår det omdelte regnskabsark, der på forhånd er gennemgået og godkendt af vores revisor.

                           Revisor har en kritisk kommentar til regnskabet. Der blev under træffet, godt nok som en nødløsning, brugt Mobil Pay til betaling af spisebilletter. Det var kassererens private konto der blev brugt. Revisor vil ikke se en gentagelse af at foreningens konti blandes sammen med private konti.

Heidi fortæller, at der er kommet en Mobil Pay løsning, der tilgodeser foreningers behov. Det er på plads og Vennekredsen har nu sit eget nummer, et 5 cifret nummer, der kan bruges til indbetalinger til Vennekredsen.

Regnskabet godkendes.

Ad 6                  Forslag til vedtægtsændringer. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har forslag til ændringer markeret i omdelte eksemplarer af vedtægterne.

                          Der ændres i §3. pkt. C og D om gruppe-, sponsor- og firmamedlemsskaber får en begrænsning på 10 pers.  

                          Så indføjes en ny §4, som omhandler fortabelse af medlemskab.

                                                      Et medlem af Vennekredsen kan fortabe sit medlemskab på flg. Måder:

–        Ved udmeldelse af foreningen.

–        Ved mere end 6 mdrs. Kontingentrestance.

–        Ved eksklusion besluttet af bestyrelsen som følge af manglende overholdelse af foreningens vedtægter. Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, i hvilket tilfælde eksklusion har opsættende virkning.

Ny §5                 Medlemmers rettigheder og pligter.

–        Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten kan ikke udøves gennem fuldmagt.

–        Ethvert medlem er forpligtet til at anerkende foreningens gældende vedtægter.

I §6 strammes op på ordlyden, så det fremgår, at nye medlemmer der indbetaler kontingent efter uge 42, har betalt for det indeværende og det kommende år.

 

I §7 indføjes nogle linjer om hvornår og hvordan medlemmer af bestyrelsen vælges:

Følgende medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

                           Formand i lige år

                           Kasserer i ulige år

                           Menige medlemmer vælges for 2 år ad gangen og udskiftes løbende.

                           2 suppleanter, vælges for 1 år ad gangen.

I §9 ændres i ordlyden:

… Bestyrelsen består af max. 12 stemmeberettigede personer. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges….

… Bestyrelsen skal tage de fornødne initiativer til efterlevelse af foreningens formål og har herudover blandt andet ansvar for:

–        At påse medlemmernes overholdelse af foreningens formål

–        At påse bestyrelsesmedlemmernes overholdelse af tegningsreglerne.

–        At tage stilling til eksklusion af medlemmer i foreningen.

–        At orientere medlemmerne om foreningens aktiviteter, via aktuelle kommunikationsmidler.

–        At skrivelser og andre officielle udtalelser fra bestyrelsen til aviser og lignende, skal forelægges den samlede bestyrelse inden fremsendelse, med mindre andet mandat gives til navngivne personer.

 

… Suppleanter til bestyrelsen kan deltage på bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Formålet med suppleantens deltagelse er at sikre kontinuitet ved ordinære medlemmers fravær, og ikke at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Suppleanten er som udgangspunkt ikke medlem af bestyrelsen. Såfremt et ordinært bestyrelsesmedlem ikke deltager på mødet, indtræder suppleanten officielt i bestyrelsen på det møde, og har således stemmeret på det pågældende møde….

… Vennekredsens formand varetager pladsen som repræsentant i fonden Bornholms Middelaldercenters bestyrelse….

… Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, herunder formanden, er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

                           Under §9 Vedr. tegningsret. Der indføjes at der kan oprettes en konto til Mobil Pay.

Alle bestyrelsens forslag til ændringer blev, med enkelte opstramninger, vedtaget.

 

Ad. 7                  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Det samme gælder deltagelse i foreningens kurser.

                           Forslaget godkendes.

Ad. 8                  Lone fremlægger budgettet for 2018. Der budgetteres med et underskud som dækkes fra kassen. Underskuddet fremkommer i forbindelse med investering i køkken/madtelt. Vi har fået tilsagn om et tilskud fra en fond, og skal så selv skaffe resten.

                           Der var under punktet forslag om at bruge flere penge på pr. omkring træf, bornholmerdage og kurser.

                           Budgettet godkendt som fremlagt.

Ad. 9                  Fremtiden. Der er ikke i år så meget fremtidsplanlægning som der plejer at være. Det skyldes de ændringer der er i gang i forhold til ledelsen af Middelaldercentret. Men det kommer når den nye struktur er på plads.

Det skal dog siges, at både Lars Albæk og Lena Mühlig er meget positive overfor det fremtidige samarbejde med Vennekredsen.

Lone retter også en tak til Niller for det samarbejde der gennem årene har været. Hun giver også udtryk for, at det bliver underligt, at han ikke længere er der som leder. Han har trods alt været den der har været den gennemgående figur i hele Middelaldercentrets historie. Det er i høj grad hans tanker og hans energi der har holdt gang i Middelaldercentret siden 1997.

 

Ad. 10                Ingen indkomne forslag.

 

Ad. 11                Valg.

                                                       Formand: Lone Schræddergaard Hansen genvælges.

                                                       Kasserer: Ann Charlot vælges.

                                                       Menige Medlemmer: Tor, Agnes, Dutten, Maria og Anna

                                                       Suppleanter: Birgitte og Andreas

                           Medlemmer der ikke var på valg:

Bo, Dorrit, Heidi, Marlene, og fra Middelaldercentret Lena.

 

Ad. 12                Revisor: Poul genvælges.

Revisorsuppleant: Martin Holm.

 

Ad. 13                Helle oplyser om, at der i nær fremtid kommer en del billige brugte ”vikingesandaler” til salg, fra Middelaldercentrets overskud.

                           Tor nævner en hjemmeside med billigt og godt historisk fodtøj. Kontakt ham evt. ved interesse.

 

Generalforsamlingen slut 17.24

Share: