Nyhedsbrev fra Vennekredsen – Januar 2020

Kære Alle,

Rigtig glædeligt nytår til jer alle. Jeg glæder mig allerede til alle de dejlige timer vi skal have sammen på Bornholms Middelaldercenter, i det nye år. Jeg har vedhæftet Janes seneste Pressemeddelelse december BMC, der blev sendt ud lige inden jul. Måske ikke alle har set den i den lokale presse, men her er den fulde tekst.

Hvis man er meldt ind i Vennekredsen som en forening eller gruppe sender jeg typisk nyhedsbreve og anden info til den e-mail der står på tilmeldingen, men man må meget gerne kontakte mig, hvis man ønsker at få nyhedsbrevet tilsendt direkte til de enkelte medlemmer af gruppen.

Nyhedsbrev fra Vennekredsen – december ’19 + indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære Alle,

 

Medlemslørdage: Så har vi bare en enkelt medlemslørdag tilbage i Vennekredsen i år, og der skal vi da julehygge.

  1. december. Pakkespil og julehygge. Vi mødes kl. 9.30 til en kop kaffe og morgenmad, og så tager vi en omgang pakkespil, så alle bedes medbringe til pakke til max. 20 kr. Man må også meget gerne have en hjemmelavet pakke med. Bagefter går vi en lille rundtur oppe på pladsen, og når vi kommer tilbage, er foreningen vært ved en let julefrokost.  Tilmelding senest den 4/12 til mig på lone@voresfamilie.dk eller telefon/sms 6018 3641 .

Vennekredsens julemarked 2019

Så er det lige op over – Øens hyggeligste julemarked?
Det syntes vi der er med i foreningen, så vi vil selvfølgelig gerne have så mange gæster på besøg son overhovedet muligt, så del gerne vores opslag på Facebook, eller billedet her fra hjemmesiden, så bliver vi så glade 🙂

Hvis du vil have billedet om en stor fin printoptimeret udgave, så kan du hente en PDF fil med vores juleplakat på – Juleposter_2019

Du kan jo også nøjedes med at printe en lille fin flyer ud, og dele rundt til alle du møder på din vej 😉

Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsorden for bestyrelsen for
Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds.
Redigeret den 15/8 2019

Forretningsordenen er de spilleregler, der arbejdes efter i bestyrelsen for Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds (BMV). Forretningsordenen fungerer som en ramme for bestyrelsens aktiviteter og opgavefordeling.

Forretningsordenen kan ændres så ofte, som der er flertal i bestyrelsen for et ændringsforslag. Den gældende forretningsorden fremlægges som orientering på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens hovedopgaver
Bestyrelsens hovedopgave er at være loyale overfor de beslutninger, generalforsamlingen har truffet og at lede foreningen mellem generalforsamlingerne.

At lede en forening mellem generalforsamlingerne vil typisk indebære, at bestyrelsen:

Sikrer, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og de aktiviteter der afholdes
Styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgetter
Repræsenterer foreningen over for omverdenen
Arbejder på at tydeliggøre foreningens profil
Arbejder på at understøtte de kreative interessefællesskaber
Har en åben og rettidig kommunikation med medlemmerne
 

Bestyrelsen skal desuden tage de fornødne initiativer til efterlevelse af foreningens formål og har herudover blandt andet ansvaret for:

·        At påse medlemmernes overholdelse af foreningens formål.

·        At påse bestyrelsesmedlemmernes overholdelse af tegningsreglerne.

·        At tage stilling til eksklusion af medlemmer i foreningen.

·        At orientere medlemmerne om foreningens aktiviteter, via aktuelle kommunikationsmidler.

·        At skrivelser og andre officielle udtalelser fra bestyrelsen, skal forelægges den samlede bestyrelse inden fremsendelse, med mindre andet mandat gives til navngivne personer.

Bestyrelsesmedlemmernes opgave
Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer, evt. én sekretær samt de på generalforsamlingen valgte øvrige bestyrelsesmedlemmer. I det flg. beskrives bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

Formand: Formanden leder foreningen i det daglige og er foreningens officielle kontaktperson og repræsentant. Formanden indkalder til møder og udsender dagsordener.

Næstformand: Overtager formandens opgaver, ved formandens forfald.

Kasserer: Har overblik over ind- og udbetalinger på foreningens bank og kontantkasse. Sørger for, at foreningens udgifter stemmer overens med det på generalforsamlingen godkendte budget. Fremlægger så vidt muligt et opdateret regnskab ved hvert bestyrelsesmøde. Sørger for, at der til enhver tid findes en opdateret medlemsliste.

Sekretær: Tager referat ved foreningens møder.

Repræsentant for BMC: Formidler og understøtter kontakten mellem BMV og BMC.

Menige bestyrelsesmedlemmer: Deltager så vidt muligt ved alle bestyrelsesmøder, og arbejder aktivt for foreningens aktiviteter.

Suppleanter: Deltager så vidt muligt ved alle bestyrelsesmøder, og arbejder aktivt for foreningens aktiviteter. Suppleanter indtræder automatisk som stemmeberettiget bestyrelsesmedlem, ved forfald.

Indkaldelse og afholdelse af møder
Der indkaldes til bestyrelsesmøder med mindst én uges varsel, senest på ugedagen inden det næstkommende møde. Indkaldelse sker via e-mail, med angivelse af dagsorden og tidspunkt samt evt. bilag.  

Jf. vedtægterne §9: Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Dagsordenen
Bestyrelsen for BMV har følgende faste punkter på dagsordenen (rækkefølgen er vilkårlig):

Valg af referent
Valg af ordstyrer
Bemærkninger til referatet fra sidste møde
Informationspunkt – Bordet rundt
Økonomi
Medlemmer
Aktiviteter – hh. evaluering eller forberedelse
Næste møde
Eventuelt
Godkendelse af referat
 

Hvis der på et bestyrelsesmøde fremsættes forslag til dagsordenen, tages punktet op på det næstkommende møde, hvis min. ét medlem ønsker det. Ønskes punkter i øvrigt optaget på dagsordenen kan de fremsendes til formanden, senest dagen før udsendelse af dagsorden, så alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at forberede sig, inden det pågældende punkt skal fremlægges.

Det enkelte medlem af bestyrelsen er ansvarligt for fremlæggelse af sager og emner, der har interesse for foreningen, mens formandskabet er ansvarligt for, at relevante større sager og emner kommer på dagsordenen.

Opfølgning på økonomi og medlemskaber
Kassereren giver på alle bestyrelsesmøder, en status på økonomien og orienterer overordnet om de seneste indtægter og udgifter. Kasserer orienterer også om saldo på bank og kasse.

Hvis der skal tages stilling til budget for aktiviteter og udgifter der overstiger 1.000 kr., fremsættes disse som et punkt på dagsordenen.

Kassereren orienterer om ændringer siden sidst i antal og type af medlemskaber. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker det, kan der uddeles en medlemsliste på bestyrelsesmødet. Af hensyn til persondataforordningen, indsamler kassereren listen igen ved mødets afslutning.

Aktiviteter
På bestyrelsesmødet gennemgås foreningens aktiviteter i løbet af året, med hensyn til hh. planlægning og evaluering. Aktiviteterne vil typisk være:

·        Generalforsamling

·        Kurser

·        Arbejdsdage

·        Medlemslørdage

·        Middelaldertræf

·        Julemarked

·        Påske

·        Efterårsferie

·        Andet

Udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af referater
Sekretæren/referenten fører referat på bestyrelsens møder. Der føres beslutningsreferat efter den model der er anført i bilag 1. Referatet oplæses og godkendes sidst på mødet, efter punkt 9. Eventuelt.

Referatet udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, senest en uge efter mødet. Referatet er ikke offentligt tilgængeligt.

Regler for at træffe beslutninger.
Jf. vedtægterne §9: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, herunder formanden, er til stede.

Dvs. at i 2019 skal der være min. 4 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer til stede, for at der kan træffes beslutninger. Møder aflyses kun, hvis der er mindre end 4 deltagere. Møder kan afholdes med mindre end 4 deltagere, dog uden at træffe beslutninger.

Fraværende bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret, men kan via et andet bestyrelsesmedlem eller en suppleant fremkomme med deres holdninger til dagsordenen.

Afstemningsregler
Jf. vedtægterne §9: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvis ét medlem ønsker det, afholdes skriftlig afstemning. Der vælges to stemmetællere. Hvis suppleanterne er til stede på mødet, fungerer de som stemmetællere, da de ikke har stemmeret.

Nedsættelse af arbejdsgrupper
Jf. vedtægterne §9: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen udarbejder i så fald, en opgavebeskrivelse for arbejdsgrupperne.

Opgavebeskrivelsen indeholder som minimum flg.:

·        Udpegelse af tovholder

·        Opgavebeskrivelse

·        Beslutningsramme

·        Budget

·        Forventning til tilbagemelding

Habilitetsregler
Når et bestyrelsesmedlem er inhabil, betyder det, at vedkommende ikke må være med til at tage beslutninger i en sag, der vedrører vedkommende selv (eller den nærmeste familie) økonomisk eller personligt eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.  

For at der kan behandles punkter hvor en person er inhabil, skal disse varsles inden mødet, på den udsendte dagsorden.

Tavshedspligt og fortrolighed
Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om alle fortrolige oplysninger, de får kendskab til i deres bestyrelsesarbejde. Tavshedspligten omfatter også suppleanter, observatører og rådgivere. Bestyrelsesmedlemmer skal opbevare alt bestyrelsesmateriale forsvarligt.  

Først og fremmest må man må ikke videregive personfølsomme oplysninger om andre uden forudgående samtykke. Medlemmerne af bestyrelsen har derfor altid tavshedspligt, når det drejer sig om personfølsomme oplysninger. Se i øvrigt bilag 2 samt BMV’s privatlivspolitik.

Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt, så en eventuel uenighed må ikke kommunikeres offentligt.

Et bestyrelsesmedlem, der er uenig i flertallets mening, kan få sin mening ført ind i referatet, men flertalsbeslutningen vil være den, der gælder for foreningen. Det betyder, at man som medlem af bestyrelsen skal være loyal overfor enhver bestyrelsesbeslutning, også selvom man eventuelt har stemt imod.

 

Godkendt den 31/10 2019, Østerlars.

Nyhedsbrev Oktober 2019

Kære Venner,

Så er vi godt i gang med efterårsmånederne, og vejret opfører sig derefter – regn, rusk og spredt solskin.
Bornholms Middelaldercenter har haft sin sidste åbningsdag i sæsonen, og nu mangler kun dette års efterårsferie og julemarked i programmet.
Men Vennekredsen har stadig aktiviteter – også udenfor sæsonen. Så kom glad, til vores næste medlemslørdag.

Medlemslørdage:
Vi har tre medlemslørdage tilbage i Vennekredsen, i år.

  1. oktober. Vi er desværre blevet nødt til, at flytte runedagen med Martin, til medlemslørdagen i november. Men i stedet har vi hele to andre tilbud på programmet. Ske-snitterdag II med Lars eller nålebinding med Heidi. Blev du ikke færdig med din ske på vores første ske-dag, har du nu chancen for at komme videre, og blive færdig. Du er også velkommen til at komme og snitte, selvom du ikke var med første gang.

Hvis du ikke er til det med knive og blod på fingrene, kan du lære eller genopfriske nålebinding sammen med Heidi. Er du nybegynder, forsætter eller garvet, så kom og vær med. Heidi har et bredt udvalg af forskellige nålebindingsteknikker og vil helt sikkert kunne lære noget nyt. Man kan selvfølgelig også – som altid, sidde med sine egne ting. Ingen tilmelding – du kommer bare og det er gratis at deltage. Vi starter kl. 9.30 med kaffe og brød.

  1. november. Runedag med Martin Holm. Martin kommer og fortæller om runernes historie fra år 200 til år 1400. Martin tager også stenhuggerværktøjet med, så hvis du gerne vil i gang med at hugge din egen runesten, kan du gøre det efter foredraget. Martin vil senere følge runeforedraget op med en ekskursion til nogle af de runesten vi har på Bornholm. Der er ingen tilmelding. Vi starter kl. 9.30 med kaffe og brød og runeforedrag starter kl. 10.30.
  1. december. Pakkespil og julehygge. Vi mødes kl. 9.30 til en kop kaffe og morgenmad, og så tager vi en omgang pakkespil, så alle bedes medbringe til pakke, til max. 20 kr. Bagefter går vi en lille rundtur oppe på pladsen, og så spiser vi noget julemad sammen ca. kl. 13.00.

Nyhedsbrev August 2019

Kære Venner,

Det vigtigste først.
Tusind tak til alle, der var med til at gøre dette års træfuge til en helt fantastisk, formidabel og forrygende uge.
Træffet er resultatet af et godt samarbejde mellem Vennekredsen og BMC og er understøttet af alle de frivillige aktører der bidrager til et fantastisk middelaldermiljø med masser af spændende aktiviteter, glade ansigter og gode samtaler ❤
Der er masser af billeder fra træffet, find dem på vores FB side 🙂

Det dejlige fællesfoto, som Peter Hollbaum-Hansen har taget kommer her

 

Nå, men hverdagen presser sig på og vi skal i gang med vores efterårsaktiviteter.

Nyhedbrev juni 2019

Kære Alle,
Det er ved at være længe siden sidste nyhedsopdatering, så det har hobet sig lidt op. Så her er en lidt længere nyhedsmail fra Vennekredsen.

Medlemslørdage.
Medlemslørdagen i juni er rykket til den 8/6, hvor det også er pinse. Nyt om denne dag kommer midt i juni, fra den nye arbejdsgruppe. Vi satser på, at være i dragt på pladsen.

Medlemslørdagen i juli er den 6/7. Nyt om denne dag kommer senere, fra den nye arbejdsgruppe. Vi satser på, at være i dragt på pladsen.

Kr. Himmelfart og pinse.
BMC har spurgt Vennekredsen om hjælp til aktiviteter på pladsen i Kr. Himmelfartsdagene, den 30-31/5 og 1/6 og i pinsen den 8+10/6.

Man kan komme med sin egen aktivitet, eller man kan f.eks. hjælpe med:

Halmdukker, flette armbånd,
Skrive med runeskrift med fjer og blæk
Male skjolde og sværd med øl/pigment
Buebanen
Lave vokslys
Bage soldaterbrød
Andet
 
Hvis du vil hjælpe eller vide lidt mere, så kontakt Jane Lindedam på jane@bornholmsmiddelaldercenter.dk  eller tlf. 5649 8319.

Vennekredsens bestyrelse

Bestyrelsen 2020.

Rediger
  Navn Kontakt
Formand
Lone Schræddergaard Hansen
Tlf. 6018 3641
lone@voresfamilie.dk

Næstformand
Ann-Charlot Runge Henriksen
Tlf. 2025 8005
Ann-charlothenriksen@hotmail.com
Kasserer
Heidi Beckmann
Tlf. 2623 9810
hbeckmann@hotmail.com
Dutten Ortman Moutaux Hansen  
Bo Larsen  
Daniella Andersen  
Jytte Rasmussen  
Kim Brøndal  
Marlene Lehmann  

Patrick Dreyer  

Sarah Finne Gausdahl  
Repr. for Middelaldercenteret
Jane Lindedam
Tlf. 5649 8319
jl@bornholmsmiddelaldercenter.dk


Suppleanter
Julian Ortman
Mona Dahl Andersen
 

Webmaster / Facebook
Lars Hansen
post@bmc-vennekreds.dk