Vedtægter for ”Støtteforeningen – Bornholms Middelaldercenters Vennekreds”.

 

 • 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenters Vennekreds (BMV).

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

 

 • 2. Formål.

Foreningens formål er flg.:

 • At yde støtte til Bornholms Middelaldercenter (BMC) og herved aktivt at bidrage til BMC’s fortsatte eksistens.
 • I samarbejde med BMC at skabe et miljø, hvor interesse for og viden om alle aspekter af den bornholmske middelalder trives, og hvor der er mulighed for at opleve livet i middelalderen, som det kan have set ud.
 • At støtte foreningens fællesaktiviteter med og på BMC. Herunder at afholde kurser med udgangspunkt i foreningens formål.
 • På frivillig basis at være en ekstra ressource for BMC.

 

 • 3 Medlemskab.

Som medlemmer kan optages alle der tilslutter sig foreningens formål.

 

Medlemskab kan tegnes som:

 • Personligt medlemskab. Kan tegnes af alle der er fyldt 15 år
 • Familiemedlemsskab. Dækker alle familiemedlemmer på samme postadresse
 • Gruppe-, firma-, eller institutionsmedlemskab
 • Sponsormedlem

 

 • 4 Medlemskontingent.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.

Medlemskontingentet dækker ét år fra april til og med marts, og forfalder til betaling den 30. april.  Nye indmeldelser der sker i/efter uge 42 (efterårsferien), gælder for det kommende år.

 

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket og afleveres/sendes til kassereren, eller på hjemmesiden. Medlemsskabet er først gyldigt, når foreningen har modtaget betaling for kontingent.

 

 • 5 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst en måneds varsel.

 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent og som er fyldt 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse af denne
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Forelæggelse af det kommende års aktiviteter
 9. Indkomne forslag
 10. Vedtægtsændringer
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 

Der føres beslutningsreferat på generalforsamlingen.

 

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 25 af foreningens medlemmer ønsker det.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med vanlig frist, og senest 1 måned efter begæringen herom er fremkommet.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler som ordinær, dog med det forbehold at kun de på dagsordenen fremførte punkter kan behandles.

 

 

 

 

 • 7 Foreningens daglige ledelse.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og min. 3 øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Den siddende formand er på valg i lige år, og den siddende kasserer er på valg i ulige år. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er ca. halvdelen af på valg hvert andet år.

 

På generalforsamlingen vælges desuden én revisor og én revisor-suppleant. Revisor for en 2-årig periode, og suppleant for 1 år.

 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen udarbejder i så fald, en forretningsorden for arbejdsgrupperne.

 

Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og repræsentant til fonden Bornholms Middelaldercentres bestyrelse.

 

Der kan vælges ét medlem til bestyrelsen som er 15-17 år, pågældende kan ikke tildeles tillidsposter og medvirker ikke til at tegne bestyrelsen.

 

Bestyrelsens sammensætning:

 • 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.
 • 2 suppleanter.
 • 1 medlem fra BMC, udpeget af direktøren.

 

Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt via brev eller mail, med angivelse af dagsorden. Der holdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Derudover indkaldes der til møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

 • 8 Regnskab og økonomi.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren.

 

Det reviderede regnskab samt det kommende års budget, bliver udleveret på generalforsamlingen.

 

Revision finder sted én gang årligt, efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Foreningens aktiviteter kan ikke gøres til genstand for kreditforfølgelse for gæld, der er foreningen uvedkommende. Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for de økonomiske forpligtigelser der påhviler foreningen.

 

 • 9 Tegningsret.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer råder over Dankort og netbank til foreningens bankkonto, hver for sig.

 

Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren underskrive alene.

 

 • 10 Vedtægtsændringer.

Ændringer i vedtægterne afgøres med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen.

Ændring af foreningens formålsparagraf og/eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmers flertal på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 

 • 11 Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende opløsende generalforsamling.

 

Ved opløsning overgår støtteforeningens midler til Fonden Bornholms Middelaldercenter. Hvis BMC ikke længere eksisterer, beslutter den opløsende generalforsamling hvad eller hvem støtteforeningens midler skal overdrages til.

 

Vedtaget på generalforsamling.

Østerlars, den 5. februar 2017

 

 

Share: